Упутство за писање резимеа

Упутство за припрему резимеа

Један аутор може да на конференцији презентује највише два рада – један у коме је први аутор и један у коме је коаутор.  За скуп се могу пријавити резимеи емпиријских или прегледних радова. Резиме, обима 1000–1400 карактера (са празним местима) треба да садржи следеће елементе: теоријско полазиште рада, научни циљ, начин реализације (за истраживачке радове навести узорак, метод и коришћене инструменте; за прегледне радове навести који текстови су обухваћени анализом и по којем критеријуму су одабрани), основне резултате и закључке. Уз резиме треба навести и 3–5 кључних речи. Резиме и кључне речи треба да буду на српском и на енглеском језику. Замолили бисмо ауторе да, пре слања резимеа, обезбеде лектуру за верзију на енглеском језику.